Kategori:

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel veri kavramından söz edebilmek için ilk önce gerçek bir kişi yani insan unsurunun var olması gerekmektedir. Bu durumda bir işletmeye, bir organizasyona, bir derneğe, bir vakıfa veya tüzel kişiliğe ait veriler kişisel veri değildir. Bu bağlamdabireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgilerin yanı sıra kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir.
Kişisel veriler de kendi içinde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Tanımda bahsi geçen “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kavramı, mevcut verinin işlenmeye gerek kalmadan doğrudan kişinin kimliğinin teşhisini sağlıyorsa kimliği belirli kişiye ait kişisel veri, verinin veya verilerin işlenmesi sonucunda kimliği belirlenmemiş olan ancak, bu verilerin işlenmesiyle kişinin kimliğinin teşhisini sağlayan bilgiye belirlenebilir kişiye ait kişisel veri denmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler Belirli kişiye ilişkin kişisel veridir. Telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamında düşünülmelidir.

Bir kişisel verinin belirli bir kişiye mi yoksa belirlenebilir bir kişiye mi ilişkin olduğu, söz konusu veriyi elinde tutan veri sorumlusunun niteliğiyle ilişkilidir. Örnekle açıklamak gerekirse; bir gerçek kişiye ait ad, soyad, adres ve telefonlarından oluşan bir listenin kimliği belirli gerçek kişilere ilişkin bilgi, yani belirli bir kişiye ilişkin kişisel veri olduğu konusunda bir şüphe yok. Ama müşterilerin ad ve soyadlarına yer vermeyen, yalnızca adres ve telefon bilgilerinden oluşan bir liste de aslında kişisel veri olarak görülebilir ancak, bu veriler belirlenebilir kişiye ilişkin kişisel veridir. Çünkü bu adres ve telefon bilgileri üzerinden bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesi mümkündür.

Aristoteles ve Şiirsel Adalet – Margaret Doody

Rear Window (Arka Pencere)