Kategori:

Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?

Kişisel verilerin elde edildiği andan yok edildiği ana kadar geçen süre zarfı içinde kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, anonim hale getirilmesi ve bunun gibi diğer her türlü işleme kişisel verilerin işlenmesi denmektedir. Kişisel veri kavramı gerçek kişilerin bilgilerine dayanan bir kavram olduğundan, gerçek kişiye ait bir bilginin veya bilgi topluluğunun elde edilmesinden yok edilmesine kadar geçen süre içerisinde yapılan her türlü işleme kişisel verilerin işlenmesi denmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin ‘e’ bendinde kişisel verilerin işlenmesi şu şekilde tanımlanmıştır:

“Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
ifade eder.”

Kişisel verilerin işlenmesi söz konusu ise kişisel verileri kimler işlemektedir?

Bu soruya cevap verebilmemiz için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanmış olan iki kavramı dikkate almamız gerekmektedir. Bu kavramlardan birincisi “Veri Sorumlusu”, ikincisi “Veri İşleyen” kavramlarıdır. 6698 sayılı Kanunu’nun 3. Maddesinin ‘ğ’ ve ‘ı’ bendelerine göre;

“Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,” ve

“ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,”
ifade etmektedir.

Kanunda belirtilen bu tanımlara göre, veri sorumlusu ve veri işleyen gerçek veya tüzel kişilik olabilmektedir. Verilerin işlenmesi hususunda veri sorumlusu karar alma mekanizması iken veri işleyen, veri sorumlusunun kararlarını uygulayıcı konumundadır. Veri sorumlusu ile veri işleyen müştereken sorumludurlar.

Müşterileri hakkındaki tüm bilgileri veri tabanında tutan bir işletme veya bir şirket veri sorumlusudur. Bu işletme veya şirketin müşterilerinin verilerini kullanan 3. Kişiler ise veri işleyendir. Örneğin; bir gsm operatörü veri sorumlusu iken, bu gsm operatörüne hizmet veren call center veri işleyendir. Bir banka müşterilerine karşı veri sorumlusu iken, bu bankanın hukuki işlerini yürüten bir avukatlık bürosu veri işleyendir.

The Secret Life of Pets (2016)

Aristoteles ve Yaşamın Sırları – Margaret Doody